Podregion Gotania

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Wybrano Sołtysów PDF Drukuj Email

 

Zakończyły się wybory sołtysów na terenie gminy Tyszowce w niżej wymienionych sołectwach sołtysami zostali :

Lp

Imię i nazwisko sołtysa

Nazwa sołectwa

1.

Elżbieta Rosół

Czartowiec

2.

Franciszek Habit

Czartowiec Kol.

3.

Adam Baj

Czartowczyk

4.

Sylwester Piaszczyk

Czermno

5.

Edmund Czernij

Kazimierówka

6.

Henryk Guz

Klątwy

7.

Franciszka Rykaluk

Lipowiec

8.

Stanisław Jakubiak

Podbór

9.

Janina Szeremeta

Marysin

10.

Michał Sołdaczuk

Mikulin

11.

Krystyna Kusiak

Niedźwiedzia Góra

12.

Bogdan Wybranowski

Perespa

13.

Agnieszka Radom

Przewale

14.

Wiesław Zub

Rudka

15.

Łukasz Kobielarz

Soból

16.

Lucyna Skrzecz

Zamłynie

17.

Anna Pytel

Wakijów

18.

Leszek Sól

Wojciechówka

19.

Marta Kocira

Tyszowce

20.

Elżbieta Torba

Dębina

 

 
Dopłaty bezpośrednie 2015 r PDF Drukuj Email

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza nowy system informatyczny

Rolniku, wystąp o nadanie loginu i hasła

Unia Europejska zobowiązała kraje członkowskie, w tym Polskę, do zwiększania liczby wniosków o przy­znanie płatności składanych przez internet. W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni­ctwa wprowadza nowy system informatyczny - eWniosek, pozwalający rolnikom na składanie wniosków przez internet.

Aplikacja eWniosek umożliwia rolnikom:

 • wypełnienie wniosku,
 • wypełnienie załącznika graficznego,
 • dołączenie do wniosku pozostałych wymaganych załączników,
 • wybór doradcy rolniczego, który będzie mógł wypełnić wniosek o przyznanie płatności.

Wybór doradcy będzie możliwy po zalogowaniu się do systemu i otwarciu listy z doradcami uprawnionymi do wypełniania wniosków w aplikacji eWniosek. Wypełniony przez doradcę wniosek rolnik powinien zatwierdzić, logując się do aplikacji za pomocą nadanego mu loginu i hasła, i przesłać elektronicznie do ARiMR.

Korzyści, jakie wynikają ze złożenia wniosku przez aplikację eWniosek:

• ułatwienie w wypełnianiu formularza wniosku o przyznanie płatności,

 • przeprowadzenie przez aplikację wstępnej kontroli kompletności wniosku,
 • możliwość śledzenia przez rolnika stanu rozpatrywania wniosku przez ARiMR.

Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji:

•          może złożyć osoba, która została wpisana do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a także wnioskodawca, który zamierza ubiegać się o wypłatę płatności,

 • można składać w ciągu całego roku kalendarzowego. Należy jednak pamiętać, że wniosek o przyznanie płat­ności na dany rok składa się, co do zasady, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja danego roku.
 • składa się bezpośrednio do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.

Formularze wniosków opracowane przez ARiMR

Są dostępne na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl oraz w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR.

Doradcy LODR w Końskowoli służą pomocą w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności, w tym również poprzez aplikację eWniosek

 

 
Ostatnie zgłoszenia w wielkanocnym konkursie PDF Drukuj Email

 

Jeszcze tylko przez tydzień Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tyszowcach przyjmuje zgłoszenia dzieci i młodzieży w gminnym konkursie wielkanocnym. Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone i nominowane do etapu powiatowego.

W eliminacjach gminnych mogą wziąć udział prace indywidualne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz zbiorowe i indywidualne propozycje przedszkolaków. Ich zadaniem jest przygotowanie stroików, palm i pisanek, przy czym te ostatnie mogą być wykonane wyłącznie z wydmuszek.

Jury będzie je oceniać w czterech kategoriach wiekowych - przedszkolaków, uczniów klas I - III i IV - VI oraz gimnazjalistów.

Konkursowe propozycje można składać tylko do wtorku 31 marca do siedziby tyszowieckiej książnicy, a szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 84 66 19 377.


(fot. sxc.hu)
 
Informacja PDF Drukuj Email

 

Gmina Tyszowce zakończyła kolejne zadanie dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Gmina Tyszowce na ten cel pozyskała kwotę 5 800,00 zł. a całkowity koszt zadania wyniósł 8 856,00 zł.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email

OŚR.6220.2.2014                                                                                                               Tyszowce, dnia 23 marca 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE – WEZWANIE

NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

 

 

            Na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 267 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

Burmistrz Tyszowiec zawiadamia, że w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 14: 00

w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach, ul. 3 Maja 36 A, 22-630 Tyszowce, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Uruchomieniu zakładu recyklingu tworzyw sztucznych wraz z przygotowalnia surowca” na działce nr 725/15 obręb 16 gmina Tyszowce, powiat tomaszowski, na wniosek COSMOS Sp. z o. o. ul. Bracka 18/7, 00-028 Warszawa.

 

            Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji

o środowisku i j jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.) - organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

            Na podstawie art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) wzywa się zainteresowane osoby do stawienia się osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników, celem złożenia wyjaśnień, dokumentów istotnych w prowadzonym postępowaniu.

Na rozprawie każdy ma prawo składać skargi, wnioski i wyjaśnienia, co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników postępowania dowodowego.

            Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej prowadzenia.

            Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.poz.267 ze zm.), jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nie znane organowi administracji publicznej – niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, tablicy ogłoszeń sołectw Tyszowce: Tyszowce, Dębina, Lipowiec oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

w Tyszowcach.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zając

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Zaproszenie PDF Drukuj Email

    "TKS Huczwa" Tyszowce zaprasza na pierwszy, po przerwie zimowej, mecz ligi okręgowej w Tyszowcach.

          W niedzielę 22 marca o godz. 13.00 na Stadionie Miejskim w Tyszowcach nasz zespół zmierzy się z zajmującym13 miejsce Gryfem Gmina Zamość. Poprzedni mecz obu drużyn był emocjonujący i zakończył się zwycięstwem TKS-u.

Po rundzie jesiennej HUCZWA zajmuje 8 miejsce z dorobkiem 25 punktów. Głównym celem zespołu jest walka o tzw. czub tabeli, dlatego każdy punkt jest bardzo ważny. W imieniu piłkarzy prosimy zatem wszystkich sympatyków o wsparcie i doping podczas meczu.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do przywitania piłkarskiej wiosny z Huczwą Tyszowce.

 

 
Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy PDF Drukuj Email

harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:

 • 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
 • 1.2 Sektorowe programy B+R,
 • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
 • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
 • 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
 • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
 • 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
 • 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Harmonogram naboru wniosków znajduje się na stronie:

http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 
Złoty medal Magdaleny Radom PDF Drukuj Email

 

Magdalena Radom z Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce została złotą medalistką Pucharu Polski Kadetek w Zapasach Kobiet. Podczas zawodów, które w miniony weekend odbyły się w Siedlcach, zawodniczka startująca w kategorii wagowej do 70 kilogramów wygrała wszystkie swoje walki przed czasem.

Zdaniem trenera Daniela Chwastka sukces Magdaleny Radom w tym turnieju potwierdza, że zawodniczka "Pogoni" wraca do wysokiej formy po kontuzji kolana. Dodaje przy tym, że dzięki zwycięstwu w Pucharze Polski Magdalena Radom zakwalifikowała się do najważniejszej dla niej imprezy w tym roku, czyli do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Zawodnicy z Tyszowiec kontynuują więc dobrą passę z ubiegłego roku. Ich wysiłek docenili uczestnicy 5 Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Zamościa. Wśród szkoleniowców drugie miejsce zajął Daniel Chwastek, a wśród 10 najlepszych sportowców znaleźli się Katarzyna Jaremczuk, Jakub Darmochwał i Przemysław Piliszczuk.

Obecnie zawodnicy "Pogoni" przygotowują się do startu w zawodach Pucharu Polski w Sumo, które w ostatni weekend marca odbędą się w Strzelcach Opolskich.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce/Sz.Łyciak)
 
Informacja PDF Drukuj Email

 
Multimistrzynie Gimnazjady PDF Drukuj Email

 

Tego w historii Gimnazjady w Piłce Ręcznej Dziewcząt powiatu tomaszowskiego jeszcze nie było. Po raz czwarty z rzędu tytuł najlepszej drużyny w powiecie zdobyła reprezentacja Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej z Tyszowiec. Tegoroczny finał powiatowy, organizowany przez Szkolny Związek Sportowy, odbył się w Tomaszowie Lubelskim, a uczestniczyło w nim pięć ekip, które najpierw rywalizowały w dwóch grupach. W pierwszej zagrały zespoły z Bełżca i Ulhówka, natomiast w drugiej z gimnazjów nr i 1 z Tomaszowa Lubelskiego i z Tyszowiec. Zespół z Bełżca po wygraniu jednego meczu od razu znalazł się w finale. Podopieczne Kingi Dyniec tyszowieckiego gimnazjum, by się w nim znaleźć musiały pokonać dwie tomaszowskie ekipy i rozegrać jedno spotkanie więcej.

Mimo zmęczenia szczypiornistki z Tyszowiec pokonały w finale reprezentację Bełżca 5:0, co dało im zwycięstwo w całym turnieju. Drugie miejsce zajął zespół z Bełżca, trzecie "dwójka" z Tomaszowa Lubelskiego, czwarte Ulhówek, a piąte Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.


W zwycięskiej drużynie, złożonej z uczennic klas sportowych o profilu piłka ręczna tyszowieckiego gimnazjum, zagrały: Kinga Aleksandrowicz, Dominika Bezpalko, Weronika Bezpalko, Zuzanna Jaroni, Karolina Działa, Katarzyna Radecka, Elżbieta Wybranowska, Magdalena Kocira, Weronika Żukowska, Dominika Szczygielska, Ewelina Stelmaszczuk, Dominika Kornas, Gabriela Dydiuk, Eliza Szczygielska, Paulina Kołtun, Karolina Jaremczuk, Martyna Gitner i Dominika Paczwa.

Finał wojewódzki gimnazjady szczypiornistek odbędzie się 1 kwietnia w Zamościu. Mistrzynie powiatu tomaszowskiego z Tyszowiec zmierzą się w nim z najlepszymi drużynami z powiatów hrubieszowskiego, krasnostawskiego i zamojskiego oraz Zamościa. 
Informacja PDF Drukuj Email

 
Bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej PDF Drukuj Email

 

b_200_0_16777215_00___images_foto_news_2015_frl.jpgFundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór Formularzy Zgłoszeniowych 

do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”, w ramach którego osoby bezrobotne

i nieaktywne zawodowo mogą się ubiegać

o bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą

od 18 do 25 marca 2015 roku:

 • w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 38 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
 • w Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie: ul. Plac Wolności 15, I p. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00,
 • w Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy oraz w biurach projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

1.Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych , celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

1)     Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a

2)     Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. ul. Słowackiego 7b.

 

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 64 486,80 złotych / słownie sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy /, w tym:

1)     Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a – 58 486,80 zł / słownie pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy /.

2)     Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. ul. Słowackiego 7b -6000,00 zł. / słownie sześć tysięcy złotych zero groszy /.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi :

 1. po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
 2. po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.( Dz. U. z 2011r. Nr 6 , poz. 25 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 

 III. Termin i warunki realizacji zadania :

   

1.  Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 02 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

 

IV. Termin  składania ofert:

    

 1. Termin składania ofert upływa 02 kwietnia 2015 r.(czwartek)  o godz. 1300- decyduje data wpływu.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 kwietnia 2015 r.(czwartek) o godz. 1430. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któreś pytanie nie dotyczy wnioskodawcy , należy wpisać „nie dotyczy”.
 6. Do oferty należy dołączyć aktualny statut podmiotu oraz załączniki , o których mowa w formularzu oferty , potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132 , 84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 14.
 8. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015r.w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
 3. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : www.bip.lublin.pl/tyszowce.
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

-     ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

-     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-     zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

-     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-     ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

-     złożenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

 

VI.        Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 

 1. w roku 2015 - brak zrealizowanych zadań publicznych na dzień ogłoszenia konkursu,
 2. w roku 2014 – zrealizowano zadania publiczne na kwotę 66 532,92 zł w tym:

        a)  Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 60 532,92 zł

        b) Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014” na kwotę: 6000,00 zł

 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Zarządzenie Burmistrza Tyszowiec w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin:

1)     piłki nożnej,

2)     zapasów i sumo.

 

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 90 000,00 ( słownie zł: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych  zero groszy gr); w tym:

1)     na piłkę nożną         - 60 000,00 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy),

2)     na zapasy i sumo     - 30 000,00 zł. (słownie trzydzieści tysięcy złotych zero groszy)

 

II.  Zasady przyznawania dotacji:

 

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi :

 1. po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
 2. po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.( Dz. U. z 2011r. Nr 6 , poz. 25 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 

III.  Termin i warunki realizacji zadania :

   

1.  Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 02 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

 

IV. Termin  składania ofert:

    

 1. Termin składania ofert upływa 02 kwietnia 2015 r.(czwartek) o godz. 1300- decyduje data wpływu.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 kwietnia 2015 r.(czwartek) o godz. 1400. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któreś pytanie nie dotyczy wnioskodawcy , należy wpisać „nie dotyczy”.
 6. Do oferty należy dołączyć aktualny statut podmiotu oraz załączniki , o których mowa w formularzu oferty , potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132 , 84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 14.
 8. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Rady Miejskiej  Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2015 rok.
 3. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : www.bip.lublin.pl/tyszowce.
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

-     ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

-     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-     zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

-     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-     ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

-     złożenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

 

VI.   Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 

 1. w roku 2015 - brak zrealizowanych zadań publicznych na dzień ogłoszenia konkursu,
 2. w roku 2014 – zrealizowano zadania publiczne na kwotę 90 447,69 zł w tym:

 

a)      Organizowanie zajęć, zawodów z dyscyplin piłki nożnej oraz prowadzenie rozgrywek międzygminnych i regionalnych na terenie województwa lubelskiego – Tyszowiecki Klub Sportowy „HUCZWA” na kwotę – 65 000,00 zł

 

b)      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – Miejski Klub Sportowy Pogoń Tyszowce na kwotę 10 400,00 zł

 

c)      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy POGOŃ w Czartowczyku organizacją pozarządową z siedzibą w Szkole Podstawowej w Czartowczyku  na kwotę 15 047,69

 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Zarządzenie Burmistrza Tyszowiec w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert